mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa

Dobrodošel/la, gost. Prosim prijavi ali registriraj se.
ponedeljek, 14.06.2021 : 04:49:04

Prijava z uporabniškim imenom, geslom in dolžino seanse.
* Domov Pomoč zemljevid po mojpesForumu Prijava Registracija
mojpes.net  |  aktualno  |  vroče teme  |  Tema: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali
Strani: [1]   Dol
Natisni
Avtor Tema: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali  (Prebrano 4512 krat)
0 članov in 1 gostov pregleduje to temo.
Jana
Jana Pahovnik
administrator
*****
Spol: Ženska
Sporočil: 28.601


Sijejo zvezdice na nebu ...


WWW
« : sreda, 30.08.2006 : 16:55:52 »

http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1877&no_cache=1
dokument: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (9. 8. 2006 do 31. 12. 2006)

ZAKON O SPREMEMBAHI IN DOPOLNITVIAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
(ZZZiv-AB)


1. člen
V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v celotnem besedilu izraz »veterinarski inšpektor« v vseh številih in sklonih nadomesti z izrazom »uradni veterinar« v ustreznem številu in sklonu.

2. člen
V 5. členu se na koncu 1. točke doda besedilo »Skrbnik zapuščenih živali je imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča.«.

V 2. točki se besedilo »in kožuharji« nadomesti z besedilom », kožuharji in druge živali«.

V 3. točki se za besedilom »embrionalnih oblik« doda besedilo », ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v poskusu«.

V 7. točki se besedilo »dopuščeni sistemi reje« nadomesti z besedo »normativi«.

Besedilo 11. točke se spremeni tako, da se glasi: »Poskus na živali pomeni uporabo živali v poskusne ali druge znanstvene namene, ki ji lahko povzroči bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe.«.

Besedilo 17. točke se spremeni tako, da se glasi: »Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja živali. Dopustna usmrtitev je postopek, pri katerem se uporablja anestezija z uporabo sredstev, ki povzročijo nebolečo izgubo zavesti in posledično smrt, ali z metodoki povzroči živali hitro nezavest izgubo zavesti in posledično smrt brez trpljenja.«.

20. točka se spremeni tako, da se glasi: »Pristojna veterinarska organizacija je veterinarska organizacija s koncesijo za cepljenje psov proti steklini skladno z zakonom, ki ureja veterinarstvo.«.
 
Za 21. točko se dodajo 22. do 24. točka, ki se glasijo:
»22. Javno mesto je vsak javni kraj, kot je opredeljen v ZVJRM, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
23. Nevarni psi so psi, ki so neizzvano enkrat ali večkrat ugriznili, napadli ali so se napadalno vedli do človeka oziroma živali.
24. Lahka, huda in posebno huda telesna poškodba so poškodbe, kot so opredeljene v kazenskem zakoniku, in so razvidne iz zdravniškega izvida ob nudenju zdravstvene pomoči.«.

3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»- neprimerna usmrtitev živali
 
Prijavo in gojitev hišnih živali določa zakon, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
 
Prijavo, posedovanje in gojitev prostoživečih živali določa zakon, ki ureja ohranjanje narave.

Pristojne Veterinarske organizacije vnesejo ob prijavi psa v centralni register psov podatke o psu in osebno ime, naslov ter EMŠO skrbnika lastnika psa oziroma za službene pse podatke o državnem organu. Za že registrirane pse se podatki glede EMŠO lastnika vnesejo ob prvem naslednjem cepljenju.«.

4. člen
V 10. členu se za besedo »brez« doda beseda »pisne«.

5. člen
V 11. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Skrbniki psov morajo na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psov tako, da so psi na povodcu.«.

6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali.
Skrbniki  nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:
- da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
- da so zaprti v pesjaku ali
- da so v ograjenem prostoru z ograjo visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen s svarilnim znakom.

Šolanje nevarnih psov se izvaja po programu, ki ga potrdi upravni organ, pristojen za veterinarstvo na podlagi mnenja strokovne komisije. Strokovno komisijo imenuje generalni direktor upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, in jo sestavljajo strokovnjak s področja poznavanja vedenja, vzreje in šolanja psov, uradni veterinar in veterinar pristojne veterinarske organizacije. Skrbnik nevarnega psa je dolžan dokazilo o opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinarski organizaciji, ki ta podatek vnese v centralni register psov.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.
Za nevarne pse se ne štejejo službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz ali napad je posledica izvajanja službene dolžnosti.
Za nevarne pse se prav tako ne štejejo psi, katerih napad ali ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v zasebno zgradbo ali na zasebno ograjeno lastnino, ki je na vhodu označena s svarilnim znakom.

7. člen
Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki se glasi:
»12. a člen
Zdravstvena organizacija, ki obravnava poškodbo človeka zaradi ugriza psa, mora o ugrizu nemudoma obvestiti antirabično ambulanto, o smrti človeka oziroma stopnji telesne poškodbe pa območni urad upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, v roku sedmih dni od obravnave smrti oziroma poškodbe.
Antirabična ambulanta mora vnesti podatke o ugrizu psa v centralni register psov, pozvati skrbnika psa, da se s psom zglasi v pristojni veterinarski organizaciji zaradi preveritve suma na steklino in  o tem obvestiti pristojno veterinarsko organizacijo.
Pristojna veterinarska organizacija mora podatke o opravljenih pregledih na steklino iz prejšnjega odstavka vnesti v centralni register psov. Če se skrbnik psa ne zglasi v pristojni veterinarski organizaciji, mora ta o tem obvestiti območni urad upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo.
Podatke o nevarnih psih mora pristojna veterinarska organizacija, ki obravnava poškodbo živali zaradi ugriza psa, nemudoma vnesti v centralni register psov  iz 6. člena tega zakona.
Podatke o ugrizih psov morajo organi iz 42. člena tega zakona, ki dogodek obravnavajo, v roku 24 ur posredovati območnemu uradu upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, ki podatke vnese v centralni register psov.«.

8. člen
V 15. členu se besedilo četrte alinee, prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» -  streljanje živali, ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave;«.

V sedmi alinei se vejica pred besedo »vabo« nadomesti z besedo »ali« in črta se besedilo »lovno preizkušnjo ali jamarjenje«.

Za sedemnajsto alineo se doda nova osemnajsta alinea, ki se glasi:
» - posegi na živalih, opravljeni v nasprotju s predpisi.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljeno streljanje živali, če gre za:
a) uplen v skladu s predpisi o lovstvu;
b) usmrtitev gojene divjadi v oborah, kadar živali ni mogoče fiksirati z namenom zakola, oziroma bi to dejanje ogrožalo varstvo in zaščito ljudi oziroma živali; 
c) omamo, anestezijo ali usmrtitev nevarnih in drugih živali, ki je povezano z varstvom in zaščito ljudi in živali ali raziskovalnimi nameni.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.«.

9. člen
V 16. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.

10. člen
V prvem odstavku 17. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 

» Če z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 z dne, 22. decembra 2004, o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1, z vsemi spremembami) ni določeno drugače, je prepovedan:«.

V drugi alinei se beseda »kamionih« nadomesti z besedilom »cestnih prevoznih sredstvih«.

Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi:
» prevoz živali, če ni zagotovljena zadostna površina, višina in možnost napajanja in krmljenja živali, če se prevažajo na večje razdalje;«.

Črtata se sedma in osma alinea.

11. člen
V tretji alinei prvega odstavka 20. člena se za besedilom »razmnoževanja živali« doda besedilo », agresivnosti, načina reje ali preprečevanja razmnoževanja živali z dednimi hibami«.

V četrti alinei se za besedilom »ali celic« doda besedilo », za diagnostične namene in pripravo gojišč v skladu s predpisi«.

12. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije na področju vzreje, reje, dobave poskusnih živali in izvajanja poskusov na živalih morajo biti odobrene pri upravnem organu, pristojnem za veterinarstvo. Organizacije morajo izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov, opreme in tehničnih pripomočkov, kadrov, zagotavljanja zdravstvenega varstva živali, odstranjevanja živalskih odpadkov in živalskih trupel ter vodenja evidenc. O odobritvi in odvzemu odobritve odloči upravni organ, pristojen za veterinarstvo z odločbo v upravnem postopku. Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovijo nepravilnosti in jih organizacija v določenem roku ne odpravi, se odobritev odvzame. Za izvajanje poskusov na živalih mora organizacija predhodno pridobiti dovoljenje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo. Organizacije na področju vzreje oziroma reje poskusnih živali, ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje, se začasno odobrijo, dokler ne izkažejo spremljanja zdravstvenega stanja v zadnjih treh letih.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »s pravnim aktom«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Poskusi na živalih se ne smejo izvajati, če je sprejemljiva in izvedljiva druga znanstveno zadovoljiva in uveljavljena metoda brez uporabe živali.«.

Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

13. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedani so poskusi na živih živalih z razvitim živčnim sistemom za zaznavanje bolečin v izobraževalne namene.

Izjemoma lahko upravni organ, pristojen za veterinarstvo, z odločbo v upravnem postopku dovoli poskuse iz prejšnjega člena, če se izvajajo v visokošolskih ali znanstveno-raziskovalnih institucijah in so nujni za pridobitev znanj, ki jih pri svojem delu potrebujejo zdravniki pri posegih na ljudeh ali veterinarji pri posegih na živalih, če njihovega cilja ni mogoče doseči s pomočjo drugih učnih pripomočkov (film, slika, modeli, preparati ipd).«.

14. člen
Za 22. členom se doda nov 22. a člen, ki se glasi:

» 22. a člen

Organizacije, ki izvajajo znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih predhodno usmrčenih živali, morajo biti odobrene pri upravnem organu, pristojnem za veterinarstvo. Organizacije, ki imajo živali nastanjene do usmrtitve, morajo izpolnjevati pogoje glede prostorov, opreme, tehničnih pripomočkov in kadrov, ki so predpisani za nastanitev poskusnih živali. O odobritvi in odvzemu odobritve odloči upravni organ, pristojen za veterinarstvo z odločbo v upravnem postopku. Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovijo nepravilnosti in jih organizacija v določenem roku ne odpravi, se odobritev odvzame.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izjemoma dovoli delo na predhodno usmrčenih živalih tudi izvajalcu, ki ni odobren, če je to potrebno za enkratno znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo. Izvajalec mora imeti zagotovljeno predpisano odstranjevanje živalskih trupel.

Za izvajanje znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih predhodno usmrčenih živali mora izvajalec predvideno vrsto, število živali, njihov izvor ter namen uporabe predhodno priglasiti upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

15. člen
V prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Usmrtitev živali je dovoljena, če je:
-   takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in preprečevanja ter zatiranja določenih kužnih bolezni;
-   iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bolne ali poškodovane živali;
-   žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje stopnje in ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje;
-   to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnotežja;
-   žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti;
-   če tako odredi uradni veterinar  zaradi zaščite ljudi oziroma živali;
-   rejena za proizvodnjo kož ali krzna;
-   rejena v poskusne namene, vendar zaradi narave poskusa ni bila primerna za uporabo v tem ali nadaljnjih poskusih in se na podlagi tega šteje kot odvečna laboratorijska žival;
-   če je izvedena na predpisan način za prehrano ljudi;
-   žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije;
-   to potrebno za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo;
-   to v skladu z izdanim dovoljenjem iz 21. člena tega zakona za opravljanje poskusov na živalih;
-   to potrebno za potrebe naravoslovnih muzejev;
-   to v skladu z 31. členom tega zakona;
-   to nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarsko - sanitarnih ukrepov iz 32. člena tega zakona.«.

Četrti odstavek se črta. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

16. člen
Za 26. členom se doda nov podnaslov » 7. Nevarni psi« ter člen 26. a,  ki se glasi:

»26. a člen

Če je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka, suma hude ali posebno hude telesne poškodbe, uradni veterinar zaradi odvrnitve splošne nevarnosti in opazovanja na steklino z ustno odločbo odredi skrbniku odvzem psa in takojšnjo namestitev psa v izolatorij pristojne veterinarske organizacije za obdobje do izključitve suma na steklino. Če iz informacije o stopnji telesne poškodbe izhaja, da je bila z ugrizom povzročena lahka telesna poškodba, se psa vrne skrbniku, ki mora omogočiti zaključitev diagnostičnih preiskav.

Če je na kraj dogodka prva prišla policija, ukrepa v skladu s svojimi pooblastili glede odvrnitve splošne nevarnosti in o dogodku nemudoma obvesti uradnega veterinarja.

Uradni veterinar lahko za izvedbo odrejenih ukrepov zahteva pomoč policije, zavetišča ali pristojne veterinarske organizacije.

Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primerih, kadar skrbnik psa ni navzoč oziroma pri izvedbi odrejenih ukrepov ne sodeluje.

Uradni veterinar po desetdnevnem opazovanju psa na steklino odredi usmrtitev psa:
-   če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka;
-   če je iz prejete informacije zdravstvene organizacije razvidno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi hude ali posebno hude telesne poškodbe.

Če je  bil pes usmrčen v skladu s petim odstavkom tega člena, mora njegov skrbnik za vsakega psa, ki živi ali bo živel v istem okolju, obvezno opraviti šolanje po programu, ki ga potrdi strokovna komisija iz 12. člena tega zakona, najkasneje do dopolnjenega drugega leta starosti psa oziroma v roku šestih mesecev od usmrtitve psa ali od nabave novega psa.

Skrbniku psa, ki je povzročil smrt, hudo ali posebno hudo telesno poškodbo človeka, upravni organ, pristojen za veterinarstvo, prepove gojitev, posedovanje in vodenje psov, če je že pred tem posedoval psa, ki je povzročil smrt ali poškodbo iz prvega odstavka tega člena.

Pritožba zoper odločbo iz tega člena je dovoljena v roku osmih dni od vročitve in ne zadrži izvršitve odločbe. Stroški iz tega člena bremenijo skrbnika živali.

Če je pes z ugrizom povzročil sum lahke telesne poškodbe človeka in skrbnik psa ni znan, se žival po obdobju iz prvega odstavka tega člena namesti v zavetišče.

Če pes z ugrizom povzroči lahko telesno poškodbo in je v preteklosti že povzročil poškodbe ljudi z ugrizom, mora skrbnik s psom obvezno opraviti šolanje po programu, ki ga potrdi strokovna komisija iz 12. člena tega zakona, najkasneje do dopolnjenega drugega leta starosti psa oziroma v roku šestih mesecev od ponovnega ugriza psa.«.

17. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina  lahko predpiše plačilo pristojbine za posedovanje psa na svojem območju. 

Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača skrbnik živali. Če skrbnik ni znan, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ta ni zagotovila predpisanega števila mest v zavetišču.

Zapuščena žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo.

Če je občina zagotovila predpisano število mest, vendar zavetišče takega števila zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne more sprejeti.

Če se žival odda, lahko imetnik zavetišča zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.
 
Če se z oddajo oziroma prodajo zapuščenih živali ukvarja društvo, mora glede namestitve in oskrbe živali izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za zavetišča.«.
 
18. člen
Črta se naslov »V. NAGRADE IN PRIZNANJA« in 37. člen.

19. člen
V 39. členu se črta prva in četrta alinea.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Minister izdaja tudi druge podzakonske predpise, potrebne za izvajanje tega zakona in predpisov Skupnosti, ki se nanašajo na vsebino tega zakona.«.

20. člen
V 40. členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
»pogoje za bivanje in rejo rejnih in gojitev hišnih živali ter živali v prodajalnah, na razstavah in tekmovanjih;«.
 
Črtata se tretja in četrta alinea.

21. člen
V 41. členu se črta drugi odstavek.

22. člen
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorstvo nad izvrševanjem določb drugega in tretjega odstavka 11. člena, prvega, drugega in četrtega odstavka 12. člena ter prve, druge, četrte, pete, šeste, devete in petnajste alinee 15. člena tega zakona, poleg organov iz prejšnjega odstavka, izvaja tudi policija«.

Tretji odstavek se črta.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občine lahko preko svojih nadzornih služb izvajajo nadzor nad izvajanjem določb prvega stavka drugega odstavka 12. člena tega zakona ter predpišejo globe.« .

23. člen
V drugi alinei 43. člena se za besedilom »se redi« doda besedilo », goji«.

Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi:
»začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike z dosedanjim skrbnikom, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb tega zakona. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika, če pa to ni možno, se živali trajno odvzame. Trajno odvzete rejne živali se prodajo ali usmrtijo. Iz kupnine za prodane živali se pokrijejo stroški postopka, razlika pa se izplača skrbniku. Za odvzete hišne živali uradni veterinar odredi namestitev v zavetišče, ki žival lahko takoj odda primernemu skrbniku oziroma ravna v skladu z 31. členom tega zakona. Če se na podlagi pravnomočne upravne odločbe ugotovi, da odvzem živali ni bil utemeljen, je stranka upravičena do odškodnine v višini, o kateri odloči uradni veterinar na podlagi podanega poročila cenilca z liste cenilcev na podlagi predpisov o veterinarstvu. Če se imetnik ne strinja z višino odmerjene odškodnine, lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe s katero je višina odškodnine določena, predlaga pristojnemu sodišču, da v nepravdnem postopku odmeri višino odškodnine;«.

Besedilo četrte alinee se spremeni tako, da se glasi:
»odrediti odpravo nepravilnosti pri izvajanju tega zakona;«

V peti alinei se za besedilom »ali poškodbe« doda besedilo », ali gre za nevarno žival;«

Za enajsto alineo se dodajo nove dvanajsta do petnajsta alinea, ki se glasijo:

»- odrediti plačilo stroškov v zvezi z zapuščeno živaljo skrbniku ali zavetišču oziroma občini, če ni zagotovila zavetišča;
- odrediti zavetišču namestitev in oskrbo psa, ki ogroža okolico, če skrbnik ne odvrne splošne nevarnosti ali ni znan ali dosegljiv;
- odrediti zavetišču ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščene živali;
- odrediti odvzem ali usmrtitev nevarnega psa, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka.«.

24. člen
45. in 46. člen se spremenita tako, da se glasita:

»45. člen

Z globo od 2.400 do 84.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1.   kot skrbnik ali prevoznik živali ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali (prvi odstavek 12. člena);
2.   ne zagotovi fizičnega varstva nevarnega psa (drugi odstavek 12. člena);
3.   neustrezno prevaža živali (prvi odstavek 17. člena);
4.   opravi boleč poseg na vretenčarju brez anestezije (prvi odstavek 19. člena);
5.   ravna v nasprotju z 20. členom tega zakona;
6.   če izvaja poskuse na živalih v nasprotju z sedmim odstavkom 21. člena;
7.   če opravlja poskus na živi živali v izobraževalne namene v nasprotju z dvaindvajsetim členom tega zakona;
8.   če opravlja poskuse na vretenčarjih v nasprotju s 23. členom tega zakona;
9.   ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona;
10.   usmrti žival v nasprotju s 26. členom tega zakona;
11.   ravna v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena tega zakona;
12.   opravlja dejavnost zavetišča, ne da bi za to izpolnjeval predpisane pogoje (tretji odstavek 27. člena tega zakona);
13.   ravna v nasprotju z 28. členom tega zakona;
14.   se kot društvo ukvarja z oddajo oziroma prodajo zapuščenih živali pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (sedmi odstavek 31. člena);
15.   ovira pristojnega inšpektorja pri izvajanju postopkov iz tega zakona.

Z globo od  1.600 do 4.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika za prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

46. člen

Z globo od 1.600 do 42.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1.   takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (prvi odstavek 8. člena);
2.   ne nadzira rejnih in hišnih živali v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona;
3.   ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena tega zakona;
4.   ne zagotovi rezervnega sistema prezračevanja v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega zakona;
5.   proda ali podari hišno žival v nasprotju z 10. členom tega zakona;
6.   ne zagotovi osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega zakona;
7.   ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je zato žival nevarna okolici (drugi odstavek 11. člena);
8.   zaupa v vodenje nevarnega psa osebi, ki je mlajša od 16 let (četrti odstavek 12. člena);
9.   ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 12. a člena tega zakona;
10.   opravlja dejavnost hotela za živali, ne da bi za to izpolnjeval predpisane pogoje (drugi odstavek 14. člena);
11.   stori katero od ravnanj iz 15. člena tega zakona;
12.   ravna v nasprotju s šestim, sedmim ali desetim odstavkom 26.a člena tega zakona;
13.   natovori, prevaža, pretovori ali raztovori živali v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena tega zakona;
14.   ne zahteva pravočasno veterinarske pomoči in oskrbe bolnih ali poškodovanih živali, veterinarske pomoči pri porodih, kadar je potrebna, ali ne zagotovi ustrezne nege bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (18. člen); 
15.   opravlja dejavnost organizacije na področju vzreje, reje, dobave poskusnih živali ali izvajanja poskusov na živalih v nasprotju s prvim odstavkom 21.člena tega zakona;
16.   opravlja dejavnost znanstveno-raziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih ali truplih predhodno usmrčenih živali v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 22. a člena tega zakona.

Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika za prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

25. člen
Za 46. členom se doda 46. a člen, ki se glasi:

»46. a člen

Z globo od 800 do 33.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1.   kot pristojna veterinarska organizacija ne vnese predpisanih podatkov v centralni register psov (tretji odstavek 6. člena);
2.   ne zagotovi katerega od pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega zakona;
3.   ne prepreči napak v reji v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega zakona;
4.   ne zagotovi ločene namestitve živali v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona;
5.   ne zagotovi fizičnega varstva psa (tretji odstavek 11. člena);
6.   če ravna v nasprotju z petim odstavkom 31. člena tega zakona.

Z globo od  400 do 1.600 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika za prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 200 do 400 eurov  se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

26. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se v 45., 46. in 46. a členu tega zakona:
-   namesto zneska »200 eurov«  uporablja znesek »50.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »400 eurov« uporablja znesek »100.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »800 eurov« uporablja znesek »200.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »1.200 eurov« uporablja znesek »300.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »1.600 eurov« uporablja znesek »400.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »2.000 eurov« uporablja znesek »500.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »2.400 eurov« uporablja znesek »600.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »4.200 eurov« uporablja znesek »1,000.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »33.000 eurov« uporablja znesek »8,000.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »42.000 eurov« uporablja znesek »10,000.000 tolarjev«;
-   namesto zneska »84.000 eurov« uporablja znesek »20,000.000 tolarjev.«.

27. člen
Obstoječe organizacije iz prvega odstavka 21. člena se morajo uskladiti s tem zakonom v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Začeti postopki v zvezi z nevarnimi živalmi se dokončajo v skladu z določbami tega zakona.
Podatke glede EMŠO lastnikov psov začnejo vnašati pristojne veterinarske organizacije v register psov ob cepljenju psov proti steklini šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.

28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št.
Ljubljana, dne
EVA
Logiran

Jana
Jana Pahovnik
administrator
*****
Spol: Ženska
Sporočil: 28.601


Sijejo zvezdice na nebu ...


WWW
« Odgovor #1 : sreda, 30.08.2006 : 16:57:41 »

Se opravicujem, nisem se uspela prebrati tegale, kar sem zgoraj nalimala, zato tudi komentirati se nimam kaj. Je pa tole izgleda tisti manjkajoci kup papirja, ki so ga na VURSu pripravljali za lastnike "nevarnih" psov.

Ok, pa gremo brat, da vidimo, kaj je v njem.
Logiran

Tecka
rad prihajam sem
*
Sporočil: 1.256


« Odgovor #2 : sreda, 30.08.2006 : 17:38:59 »

Me lahko prosim kdo usmeri k zakonu na katerega se popravek nanaša. Sem že čisto zmedena ker ne vem ali je to dopolnilo staremu zakonu ali temu, ki je bil predlagan s strani LDS (se mi zdi)  Undecided  sram
lp
T.
Logiran
Tecka
rad prihajam sem
*
Sporočil: 1.256


« Odgovor #3 : sreda, 30.08.2006 : 17:49:35 »

Že vidim, na starega se... Se opravičujem za svoje blond izpade  sram

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.
Tale del mi že ni všeč, ostalo bom pa še enkrat krepko predelala, ko mulca zaspita  Wink.
lp
T.
Logiran
Jana
Jana Pahovnik
administrator
*****
Spol: Ženska
Sporočil: 28.601


Sijejo zvezdice na nebu ...


WWW
« Odgovor #4 : sreda, 30.08.2006 : 17:55:53 »

Tecka, tole dopolnilo je k staremu, oz. trenutno se veljavnemu Zakonu o zasciti zivali

- ZZZiv - Zakon o zaščiti živali, 03. 12. 1999, Uradni list RS 98/99 str. 14645
- ZZZiv-A - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali - 18. 12. 2003, Uradni list RS 126/03 str. 17273
Logiran

altervita
živim tukaj
***
Spol: Moški
Sporočil: 4.029


« Odgovor #5 : sreda, 30.08.2006 : 19:56:41 »

tule mi pa ni jasno kar en par stvari...
6 člen se briše v celoti in ga nadomesti nov člen. Pol novega člena v bistvu poenostavlja dikcijo zakona.

V postopku za pridobitev predpisanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti reje, prevoza in trgovanja z živalmi ter dejavnosti organizacije razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer nastopajo živali, sodeluje tudi upravni organ, pristojen za veterinarstvo, za opravljanje dejavnosti reje rejnih živali tudi ministrstvo, pristojno za živinorejo, za rejo prostoživečih živali pa tudi ministrstvo, pristojno za varstvo narave, ki preverjajo, ali so ureditev bivališča, izbrana oprema, tehnologija in zaposleno osebje v skladu s predpisanimi pogoji.

saj naj bi se spremenil v:
"
Prijavo in gojitev hišnih živali določa zakon, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
 
Prijavo, posedovanje in gojitev prostoživečih živali določa zakon, ki ureja ohranjanje narave. "


torej so takorekoč tu ven vzeli REJNE ŽIVALI Verjetno po defoltu ker normative za ekonomsko rejo določa kak drug zakon in uredba, ki seveda zagotavlja ustrezno varstvo teh živali. Ok, ne poznam kompletne zakonodaje tako da...recimo da so jih upravičeno ven vrgli, ker nima smisla podvajat.


iz originala torej črtajo tudi sledeče:


"Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje:
- ljubiteljska reja sobnih ptic, akvarijskih rib, okrasne perutnine in malih glodalcev;
- oskrba posameznih nemočnih ali poškodovanih živali do usposobitve za vrnitev v njihovo naravno okolje;
- ljubiteljska reja ali posedovanje posameznih vrst hišnih živali do pet živali; ne glede na to določbo je dovoljenje potrebno za rejo primatov, zveri, drugih prostoživečih oziroma nevarnih živali ter živali, ki izločajo strupe;
- če tako določa drug predpis.

Z opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se sme začeti šele po izdaji dovoljenja za opravljanje dejavnosti."


Dodano pa je:

"Pristojne Veterinarske organizacije vnesejo ob prijavi psa v centralni register psov podatke o psu in osebno ime, naslov ter EMŠO skrbnika lastnika psa oziroma za službene pse podatke o državnem organu. Za že registrirane pse se podatki glede EMŠO lastnika vnesejo ob prvem naslednjem cepljenju."


Zdaj mi pa ni jasno...ali bo treba tudi ljubiteljsko rejo ali vzrejo prijavljat in kaj za vraga tu zgolj lastnike psov omenjajo glede emšota- bomo morali kot karateisti nekoč, bit še na policiji takoj zavedeni, oz bo že kar vsak veterinar  (kot se bere sedaj, saj je "pristojna Veterinarska organizacija" skoraj vsaka d.o.o) imel pristojnost za zbiranje osebnih podatkov???

tudi izločenje "ljubiteljske reje" iz konteksta pridobitne dejavnosti, mi kaže na neko namero da bi komercijalno in ljubiteljsko izenačili. Torej prej spet voda na mlin tistim ki bi imeli tovarno mladičev z po 30 psicami minimum v hlevu kot krave. Pa čeprav sterilno čistem hlevu Angry.


AJA...kaj za boga je VETERNARSKA SKLADNOST in KATERI ZAKON JO UREJA!!! Kakšne besede....to je en iz kake nemščine prevajal njihoe člene in ni imel pravopisa ob sebi zgleda. AL pa je to EVROPŠČINA. Popačijo angleščino ali nemščino ali francoščino in to popačenko dobesedno prevedejo v vse jezike. Potem se pa nasi evropski uradniki poneumijo ob branju teh dokumentov in slejkoprej začno tako žlobudrati med seboj in potem to še na papir prenesejo. In potem narod zajebavajo da smo funkcijonalno nepismeni. Mater jim barabsko.

Logiran
Strani: [1]   Gor
Natisni
mojpes.net  |  aktualno  |  vroče teme  |  Tema: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali
Skoči na:  

domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2020 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.
Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines