mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 22  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : KZS maha nadzornikoma s Kazenskim zakonikom
Dodal/a jana 18.1.2012 17:20:36 (1995 prebrano)

KZS maha nadzornikoma s Kazenskim zakonikom

Zapisnik Skupščine Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), ki se je odvijala 21. oktobra 2011, je končno pred nami. 17. 1. 2012 je bil objavljen na uradni spletni strani KZS, poleg njega pa je bil objavljen tudi Zapisnik Izredne Skupščine KZS, ki je bila sklicana isti dan, za čas po zaključku redne skupščine.

Kot je v uradnem odgovoru KZS, 'vezanem na komunikacijo' na forumu mojpes.net, 17. 1. 2012 navedel vodja komunikacijskih projektov pri KZS, Žiga Vavpotič, je objava obeh zapisnikov posledica postavitve trodnevnega roka za posredovanje kopije zapisnika zadnje skupščine KZS članicam KZS, ali za objavo zapisnika na uradni spletni strani KZS v istem roku, ki ga je postavil predsednik NO KZS Franc Šterman v svojem dopisu, poslanem predsedniku KZS, dne 11. 1. 2012. Vavpotič ob tem piše, da 'sta Šterman in Vidmar na skupščini odstopila in to sama, z izjavo na odru, da odstopata', in da 'želi širšo javnost obvestili, da je zapisnik, ki sta ga poslala, zasebna listina gospodov, povsem brez pravnega učinka, saj je imel po zasedanju skupščine, 21.01.2011, NO že konsitutivno sejo in zato veljavno deluje kot organ KZS'.

Sama se sprašujem, čemu objava Zapisnika Skupščine KZS 'na zahtevo' in obenem negiranje verodostojnosti avtorja prav te zahteve po obelodanitvi skupščinskega zapisnika?

Ni ostalo samo pri tem, temveč je KZS na svoji uradni spletni strani, nekoliko kasneje istega dne, opozorila članice in javnost, da sta Šterman in Vidmar na zadnji Skupščini odstopila in se tako ne smeta več predstavljati kot predstavnika NO KZS, ter jima 'pomahala' s Kazenskim zakonikom:
"KZS tako odreka vsako veljavnost njunim izvajanjem, listinam in zapisnikom ter na to opozarja tudi članice. Ob tem opozarjamo, da gre tudi za sum kaznivega dejanja posebnega primera ponarejanja listin po 3. točki 1. odstavka 252. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), saj se oba podpisujeta kot člana NO, čeprav to nista."
Vir www.kinoloska-zveza.si

Zapisnik, ki naj bi bil po Vavpotičevo 'zasebna listina gospodov', KZS pa pred njim celo opozarja svoje članice, v nadaljevanju objavljam v celoti, še prej pa nekaj dodatnih razlag dogajanja in statusa teh 'gospodov'.

- Angel Vidmar je na zadnji skupščini ustno odstopil z mesta člana NO, vendar v Zapisniku Skupščine ni razrešnice zanj.
- Franc Šterman je odstopil samo s svoje predsedniške funkcije v NO in ne kot član NO, zato o njegovi razrešnici sploh ne more biti govora. NO svojega predsednika voli in razrešuje sam, brez Skupščine.
- Glasovanja o razrešitvi z mesta člana NO na zadnji Skupščini ni bilo ne za Vidmarja in ne za Štermana.
- člane NO se po Statutu KZS voli po točno določenem volilnem postopku in tajno, mi pa smo na zadnji Skupščini glasovali za nova člana kar 'na horuk' in javno.

Podlage za tako mnenje:
a.) Glede odstopa Angela Vidmarja iz NO v Zapisniku Skupščine KZS, z dne 21. 10. 2011, piše:
"G. Vidmar je povedal, da ni za tako poslovanje KZS, ki se nadaljuje tudi danes, zato odstopa kot član NO, zapustil je zasedanje in vrnil glasovalni kartonček."
Vir www.kinoloska-zveza.si, str. 4

b.) Glede odstopa Franca Štermana iz NO v Zapisniku Skupščine KZS, z dne 21. 10. 2011, piše:
"G. Šterman je povedal, da odstopa s funkcije predsednika NO."
Vir www.kinoloska-zveza.si, str. 5

c.) Glede glasovanja za nova člana NO v Zapisniku Skupščine KZS, z dne 21. 10. 2011, piše:
"Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganih nadomestnih članih NO. <...> Po predstavitvi je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA Draga Goričana je glasovalo 57 delegatov, PROTI nihče, VZDRŽANI 16.
ZA Mirana Žvanuta je glasovalo 48 delegatov, PROTI 5, VZDRŽANI 17.
SKLEP: Skupščina v NO imenuje g. Draga Goričana in Mirana Žvanuta."

Vir www.kinoloska-zveza.si, str. 9

d.) V Statutu KZS je v VIII. poglavju, od 79. do 95. člena, za volitve (tudi članov NO) zapisan povsem točen postopek, še dodatno v 36. členu pa tudi:
"(2) Volitve predsednika Kinološke zveze Slovenije, članov Nadzornega odbora, članov Statutarne komisije in članov Disciplinske komisije so tajne."
Vir www.kinoloska-zveza.si

Še dodatna podlaga pa je, da sta Šterman in Vidmar prosila KZS za skupščinski zapisnik ali pisni odpravek sklepa o njuni razrešitvi že 28. 11. 2011, pa ga do 11. 1. 2012 nista dobila. In zdaj zapisnik je, v njem pa ni tega sklepa. Tako po mojem mnenju povsem legitimno smatrata, da sta še vedno nadzornika. Namreč, nadzornike voli in razrešuje Skupščina in ne ulica.

Na vse zgornje je danes na mojpes.net prispel za objavo tudi tako 'sporni' Zapisnik 14. seje NO, ki se je zgodila 28. 12. 2011 in zaradi katerega je KZS na svoji spletni strani 'pomahala' avtorjema s Kazenskim zakonikom. Sami preverite, kaj naj bi bila podlaga za tak pregon.

KZS ni samo vodstvo, temveč smo mi vsi. če ju bo preganjala KZS, ju bomo s tem preganjali mi sami. Zaradi šlampasto izvedene skupščine, ki je nista vodila Šterman in Vidmar?

Jana Pahovnik
18. 1. 2012


Spoštovani,

v obvestilu na uradni strani KZS nepodpisani avtor seznanja članice KZS o ogorčenosti KZS. Predvidevava, da so ogorčeni nepodpisani in še nekateri drugi. Mnogi, ki so tudi del KZS pa so zadovoljni in pričakujejo rasplet, sama, ki sva tudi del KZS pa sva mirne vesti, odločena in odločna.

Opozarjanje na sum najinega kaznivega dejanja zaradi krivega podpisovanja je lep poizkus odvzema najine verodostojnosti. Za podkrepitev tega suma bo potrebno predložiti dokaze o legalni razrešitvi članov NO in legalni izvolitvi nadomestnih članov NO. Ko bo tisti, ki na to opozarja, to opravil, bodo članice KZS natanko vedele, kdo dela po pravilih in kdo ne.

Listina, ki je izvala takšno ogorčenje, je zapisnik 14. seje NO z dne 28.12.2011, ki ga prilagava.

Franček Šterman

-----------------------------------

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Zapoge 3 d
1217 V O D I C E

Nadzorni odbor

ZAPISNIK
14. seje NO z dne 28.12.2011 ob 10 uri v prostorih KD Ljubljana, Pot za Brdom 10

PRISOTNI : Angel Vidmar, Franc Šterman
ODSOTEN: Roman J. Grah

POTRJEN DNEVNI RED :
1. pregled aktivnosti NO do 21.10.2011
2. obravnava poteka skupščine KZS z dne 21.10.2011
3. ugotovitve in delovanje članov NO po skupščini KZS 21.10.2011
4. razno

Predsednik NO Franc Šterman je najprej pojasnil, da je sklical sejo NO zato, ker KZS ni razjasnila statusa Franca Štermana in Angela Vidmarja po ustno podanem odstopu iz NO na skupščini KZS dne 21.10.2011.
Oba sta dne 28.11.2011 zaprosila za zapisnik skupščine ali pisni odpravek skupščinskega sklepa, iz katerega bi bilo razvidno, da je skupščina njun ustno podan odstop sprejela in ju razrešila obveznosti in odgovornosti funkcije članov NO.
Ker jima KZS zapisnika oziroma sklepa ni posredovala, upravičeno smatrata, da skupščina njunega odstopa ni sprejela. V primeru, da bi prejela ustrezen skupščinski sklep o njuni razrešitvi, bi odgovorno ravnala v skladu z 90. členom Statuta KZS, tako pa bosta še naprej opravljala svoje naloge kot predsednik in član NO s polnimi pooblastili, obveznostmi in odgovornostmi.

Ad.1: pregled aktivnosti NO do 21.10.2011

- 1.2.2011 je bil NO KZS na 8. redni seji NO KZS seznanjen s prepovedjo predsednika KZS, mag. Blaža Kavčiča do vpogleda v dokumentacijo, ki je podlaga za sestavo poročila NO o delovanju KZS za leto 2010.

Zaradi navedenih dejstev je na tej seji NO KZS sprejel:
8-2/1 sklep: NO zahteva od UO KZS, da do 15.02.2011 posreduje NO finančno dokumentacijo o poslovanju KZS in finančno dokumentacijo o poslovanju KZS d.o.o.
8-2/2 sklep: NO KZS bo ukrepal v kolikor do postavljenega roka ne bo prejel finančnih poročil KZS in KZS d.o.o., in bo pričel s pripravami na izredno skupščino KZS s točko dnevnega reda: Poslovanje KZS in finančno poslovanje KZS d.o.o., in nadzor nad tem poslovanjem. Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

- 1.2.2011 je NO KZS na 8. redni seji NO KZS obravnaval sprejetje dopisa iz KZS, s katerim je KZS NO opozarjala, da je potrebno najkasneje do 4.2.2011 (v treh dneh) dostaviti letno poročilo o poslovanju KZS in KZS d.o.o. za leto 2010.
NO KZS je sprejel:
8-5/3 sklep: NO bo svoje poročilo pripravil najkasneje v roku 30 dni, ko mu bo na voljo vsa dokumentacija, ki jo potrebuje za pripravo poročila. Sklep je bil soglasno sprejet.

- 5.2.2011 je predsednik KZS, mag. Blaž Kavčič sklical redno skupščino KZS za 5.3.2011.
Za sklic skupščine 5.3.2011 ne obstaja nikakršen sklep v zapisnikih rednih sej UO.
Iz prejete dokumentacije za sklicano skupščino KZS za 5.3.2011 je razvidno, da glede na dnevni red niso bila predložena naslednja gradiva te redne skupščine KZS:
- Poročilo nadzornega odbora
- Poročilo statutarne komisije
- Poročilo o evropski razstavi psov
- Predlog članarine in pristopnine za leto 2011
- Letno poročilo za leto 2010
- Finančni načrt za leto 2011
- Letno poročilo KZS d.o.o. za leto 2010
- Finančni načrt KZS d,.o,o, za leto 2010
- Predlog razpolaganja z nepremičninami
- Kadrovske zadeve

- 15.2.2011 je NO KZS na 9. seji NO KZS ugotovil, da do 15.2.2011 ni prejel knjigovodske dokumentacije, na osnovi katere bi lahko po sklepu NO 8-2/1 pregledal finančno poslovanje KZS in KZS d.o.o. ter podal ustrezno poročilo Skupščini KZS. NO KZS je sestavil poročilo1 za Skupščino KZS, katero je NO KZS soglasno potrdil.

- 24.2.2011 je UO KZS s svojim sklepom UO KZS 11/12 preklical sklic redne skupščine KZS, sklicane za 5.3.2011.
Sklep UO KZS 11/12: Redna skupščina se odloži za nedoločen čas. Takoj se o tem obvesti vse članice po pošti in z objavo na spletni strani KZS.

- 14.4.2011 je NO KZS na 10 seji NO KZS že tretjič zahteval možnost pregleda poslovanja KZS in KZS d.o.o.
Računovodja KZS je NO KZS razložil, da morajo člani NO KZS na zahtevo predsednika, mag. Blaža Kavčiča pred vpogledom v dokumentacijo podpisati dokument »izjava o zaupnosti« (priložena je v poročilu NO), ki vsebuje grožnjo z odškodninsko odgovornostjo v primeru razkritja podatkov tretji osebi.
Nadzorni odbor je v zvezi s tem sprejel:
Sklep 10/2-1: Prisotna člana NO zavračata podpis izjave o zaupnosti, saj je v nasprotju s Statutom KZS oziroma s pogoji delovanja NO, zato NO pod zahtevanimi pogoji ne misli opraviti pregleda poslovanja KZS in KZS d.o.o.

- 30.6.2011 predsednik KZS na podlagi sklepa 9/14 UO KZS sklical redno skupščino KZS za 30. 7. 2011.
9/14 UO KZS: Redna skupščina se skliče v soboto, 30.7.2011 . Pisarna preveri, če je lokacija na Trgu MDB 7 razpoložljiva v tem terminu.
Iz prejete dokumentacije za sklicano skupščino KZS za 30.7.2011 je razvidno, da glede na predlagani dnevni red ni bilo predloženo naslednje gradivo:
- Poročilo nadzornega odbora
- poročilo o evropski razstavi psov
- predlog članarine in pristopnine za leto 2011
- finančni načrt KZS d.o.o. za leto 2011
- predloga razpolaganja z nepremičninami v lasti KZS
- kadrovske zadeve

- za skupščino KZS z dne 12.7.2011 je NO KZS pripravil Poročilo1 za leto 2010, v katerem med drugim ugotavlja, da je gradivo za skupščino KZS, predvideno za 30. 7. 2011 pripravljeno nepopolno in površno. V gradivu ni finančnega načrta za leto 2011, tako kot to določa Statut KZS, kot tudi ne predloga članarine za leto 2011.

- 22.7.2011 je pisarna KZS poslala članicam KZS dodatno gradivo za sklic skupščine KZS, predviden za 30.7.2011, in sicer:
- Predlog sklepa pod točko 15: Predlog razpolaganja z nepremičninami KZS
- Predlog finančnega plana KZS za leto 2011-2012

- 30.7.2011 se je skupščina KZS zaključila z nesprejetjem dnevnega reda.

- 1.8.2011 je NO KZS v skladu s 3. odstavkom 32. člena statuta KZS na svoji izredni seji sprejel sklepa
1) da v skladu s 3. odstavkom, 32. člena Statuta KZS, zahteva od predsednika KZS sklic izredne skupščine KZS.
2) da na podlagi 96. člena Statuta KZS, NO predlaga skupščini KZS glasovanje o nezaupnici predsednika KZS Blaža Kavčiča.

- 16.8.2011 je predsednik NO KZS, Franc Šterman vso potrebno dokumentacijo za sklic izredne skupščine osebno izročil v pisarni KZS.

- 19.9.2011 je NO KZS na svoji 13. seji ugotovil, da predsednik KZS mag. Blaž Kavčič na zahtevo NO KZS, z dne 16.8.2011, za sklic izredne skupščine v roku 30 dni, tudi do 19.9.2011 izredne skupščine ni sklical, zato je NO KZS sprejel:
Sklep: Na podlagi 5. odstavka 32. člena statuta KZS NO sklicuje izredno skupščino za dne 21.10.2011 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.
Sklep: Poslovni sekretarki KZS se izroči gradivo NO za izredno skupščino. Gradivo mora poslovna sekretarka na podlagi njenih nalog iz 109. člena statuta KZS tekom današnjega dne poslati članicam KZS.
Sklep: Pisarna KZS je dolžna pripraviti tudi vse spremljajoče dokumente in ostalo za nemoteno izvedbo izredne skupščine.

- 19.9.2011 sta predsednik NO KZS, Franc Šterman in član NO KZS, Angel Vidmar poslovni sekretarki na podlagi sklepov 13. seje NO KZS, z dne 19.9.2011, osebno vročila vso gradivo za sklic izredne skupščine z zahtevo, da se istega dne razpošlje celotno dokumentacijo članicam KZS. Gradiva NO KZS za sklic skupščine pisarna KZS ni poslala.

- 19.9.2011 je predsednik KZS mag. Blaž Kavčič sklical redno in izredno skupščino KZS. Redno skupščino za 21.10.2011 ob 18.00 uri, izredno skupščino pa za 21.10.2011 takoj po zaključku redne skupščine.
NO KZS s tem sklepom ni bil seznanjen.
Iz prejete dokumentacije za sklicano redno skupščino KZS za 21.10.2011 je razvidno, da je bilo manjkajoče gradivo za sledeče točke dnevnega reda te redne skupščine KZS:
- 6. poročila organov skupščine
- Nadzorni odbor - ni bila priložena niti informacija NO KZS1
- 13. Finančni načrt za KZS d.o.o. za leto 2011 in 2012 - ni bilo priloženo

- 21.10.2011 je bila izpeljana redna skupščina KZS, izredna skupščina KZS pa je bila preklicana (vir Kinolog št. 11/2011).

1 Pojasnilo: Vsi dokumenti, ki so označeni z nazivom »Poročilo NO KZS za leto 2010«, so vsebinsko le informacija o tem, zakaj poročila ni mogoče izdelati.

Ad.2: Obravnava poteka skupščine z dne 21.10.2011

NO je na skupščini KZS z dne 21.10.2011 ugotovil naslednje nepravilnosti:
1. nepravilen sklic skupščine
2. sporno glasovanje o predlaganih dnevnih redih
3. sporen način vodenja skupščine

Skupščina KZS je bila tretjič v letu 2011 sklicana v nasprotju s statutom KZS (člen 32, točka 4), Ker članicam niso bila posredovana gradiva k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Tokrat je manjkalo Poročilo NO za leto 2010.
član NO Angel Vidmar je na to opozoril in predložil predlog dnevnega reda, ki ga je pripravil NO, vendar ga delovni predsednik ni uvrstil na glasovanje.
Delovno predsedstvo predsedniku NO Francu Štermanu in članu NO Angelu Vidmarju ni dopustilo, da bi delegatom jasno razložila, kako je bila NO onemogočena izdelava poročila za leto 2010. O predlaganem dnevnem redu NO se ni glasovalo, onemogočeni pa so bili vsi poskusi protestov in opozarjanja na nepravilnosti in način vodenja skupščine. Zaradi teh razlogov je bil NO s strani delovnega predsednika skupščine popolnoma onemogočen, kar je bil razlog, da sta predsednik NO Franc Šterman in član NO Angel Vidmar skupščini ustno ponudila svoj odstop in zapustila zasedanje.

Ad.3: Ugotovitve in delovanje članov NO po skupščini KZS 21.10.2011

NO je v času po skupščini zasledil:
- novico v Kinologu št. 11/2011, da je skupščina izvolila nadomestna člana NO
- objavo imen nadomestnih članov NO na uradni spletni strani KZS
- novico v Kinologu št. 11/2011, da je skupščina potrdila poročila za leto 2010
- da so članice prejele položnico za plačilo drugega dela članarine 2011

NO je ugotovil, da je od skupščine KZS minilo že več kot dva meseca, vendar KZS članicam KZS še vedno ni posredovala ali objavila zapisnika skupščine z dne 21.10.2011. Brez zapisnika skupščine pa je

1. nejasno, kako je skupščina izvolila nadomestna člana NO
2. nejasno, kako je skupščina potrdila poročila za leto 2010 brez poročila NO
3. članicam KZS, ki na skupščini niso sodelovale, onemogočena seznanitev s sklepi skupščine
4. članicam KZS onemogočena možnost uveljavljanja ničnosti ali izpodbojnosti posameznih sklepov ali skupščine v celoti
5. brez objavljenega zapisnika ali skupščinskega sklepa je izstavljanje položnic za plačilo članarin nepravilno

NO se zaveda, da ugotovljene nepravilnosti in nejasnosti lahko odpravi in razjasni samo zapisnik skupščine, zato je dolžan članicam KZS zagotoviti seznanitev s skupščinskimi sklepi in zapisnikom skupščine z dne 21.10.2011.

Zaradi navedenega je NO sprejel naslednje sklepe:
Sklep št.1:
NO predsednika KZS pozove, da skladno s svojimi statutarnimi obveznostmi v zvezi z zakonitostjo (statut KZS, člen 17, točka 2) in javnostjo dela KZS (statut KZS, člen 7) poskrbi za posredovanje zapisnika skupščine vsem članicam KZS ali objavo zapisnika skupščine na uradni spletni strani KZS (statut KZS, člen 8, točka 2) takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od prejema tega sklepa.
Sklep št.2:
NO bo opozoril društva na njihovo pravico do vpogleda v zapisnik skupščine (statut KZS, člen 6, točka 2).
Sklep št.3:
V kolikor ne bo v roku in na zahtevan način realiziran Sklep št. 1, bo NO podal zahtevo informacijski pooblaščenki RS, da skladno z določbami Zakona o informacijah javnega značaja z odločbo zaveže KZS k predaji kopije zapisnika.
Sklep št.4:
NO bo članice KZS ter kinološko in drugo zainteresirano javnost seznanil z vsebino tega zapisnika.
Sklep št.5:
NO bo predsednika KZS opozoril na dosledno izvajanjenje obveznosti iz 5. točke 40. člena Statuta, po kateri je predsednik KZS dolžan na vsako sejo UO KZS povabiti NO KZS.

Sklepi so bili sprejeti soglasno.

Pod točko Razno ni bilo razprave in seja NO je bila zaključena ob 13.00 uri.

Ljubljana, 28.12.2011

Zapisnik zapisal:
Franc Šterman
Predsednik NO KZS

 • ZAPISNIK 14. seje NO z dne 28.12.2011

 • Poziv predsedniku KZS • Zapisnik Skupščine KZS z dne 21.10.2011

 • Zapisnik Izredne Skupščine KZS z dne 21.10.2011


 • Debata na mojpesForumu

 • Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije

 • Poročilo Nadzornega odbora KZS za leto 2010

 • Obvestilo za javnost predsednika NO KZS

 • Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik Nadzornega odbora KZS

 • Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik KZS

 • Skupščina KZS - Javni odgovor Štermana Vavpotiču

 • Obvestilo Nadzornega odbora KZS članicam KZS - 19. 10. 2011
 • Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.